KOMUNIKAT

Z POSIEDZENIA PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. KAS PRZY RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

W dniu 01.03.2018r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS przy Radzie Dialogu Społecznego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pierwszym omawianym zagadnieniem była kwestia zbyt niskiego równoważnika za przejechany kilometr wypłacanego przez Dyrektorów IAS pracownikom/funkcjonariuszom wykorzystującym prywatny samochód do celów służbowych. Prawie wszyscy Dyrektorzy wypłacają kilometrówkę w wysokości 0,60 zł. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa maksymalna wysokość tzw. kilometrówki dla samochodów o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 wynosi 0,8358 zł, a obowiązuje ona w niezmienionej wysokości od 14 listopada 2007 roku. Na posiedzeniu Podzespołu obecna była przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury, która potwierdziła, że istnieje opinia z 2011 roku niezależnego podmiotu stwierdzająca, że „kilometrówkę” należy zwiększyć, gdyż koszty utrzymania samochodu zwiększyły się i aktualna, maksymalna, stawka nie pokrywa kosztów eksploatacyjnych. Były podejmowane próby zmiany rozporządzenia w tym zakresie, ale Ministerstwo Finansów, które musiało wyższe stawki zaakceptować nie zrobiło tego. Tak więc od 11 lat mamy tą samą maksymalną stawkę, która jest zbyt niska a mimo tego Dyrektorzy IAS i tak wypłacają mniej niż mogliby. Tym samym pracownicy/funkcjonariusze ponoszą koszty, które powinien ponosić pracodawca. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Strona społeczna wystosuje w tej sprawie pismo do Ministerstwa Finansów o przeanalizowanie i rozwiązanie tego problemu.

Kolejnym punktem obrad było łączenie i likwidacja jednostek organizacyjnych KAS, omówienie planowanych zmian w zakresie zadań oraz kierunków działań i rozwoju KAS w kontekście optymalizacji struktur jednostek organizacyjnych oraz przeglądu, reorganizacji i alokacji zasobów kadrowych w okresie 2018-2020. Przedstawiciele ministerstwa zwrócili uwagę, że przekazane członkom Podzespołu materiały w tym zakresie są materiałem roboczym, który może znacząco różnić się od ostatecznej wersji. Zapewniali, że obecnie nie trwają żadne prace zmierzające do likwidacji ani łączenia jednostek organizacyjnych w najbliższym czasie. Likwidacji ma nie być w ogóle, planowane jest łączenie urzędów skarbowych. W chwili obecnej nie jest ono jednak możliwe ze względu na brak możliwości informatycznych. Trwają prace nad zintegrowaniem systemów informatycznych, ich zakończenie nastąpi prawdopodobnie w połowie przyszłego roku. Drugą przyczyną spowolnienia prac w tym zakresie są zbliżające się wybory. Wygląda na to, że teraz jest czas na wszelkie analizy i prace wstępne ( np. budowanie systemów inf.), aby po wyborach parlamentarnych można było szybko wprowadzić zmiany w życie.

Obciążenie zadaniami w kontekście znacznych niedoborów kadrowych -w Izbach powołane zostały zespoły ds. etatyzacji. Po zakończeniu ich prac będzie można podejmować racjonalne decyzje dot. rzeczywistych potrzeb kadrowych.

Sprawy różne- otrzymaliśmy informację, że do końca lutego br. Departament Organizacji i Wdrożeń MF zbierał uwagi do rozporządzenia o dodatkach kontrolerskich, tak więc można spodziewać się jakichś zmian.

Z powodu nieobecności na spotkaniu p. Naczelnik Barbary Smolińskiej nie otrzymaliśmy odpowiedzi na większość pytań zadanych na poprzednim posiedzeniu. Dla przypomnienia pytaliśmy o:

a) dalsze postępowanie MF związane z korzystnymi wyrokami sądowymi dotyczącymi złożonych propozycji ucywilnienia,

b) rzeczywistej wysokości średniego uposażenia funkcjonariuszy,

c) metodyki liczenia etatów ( tabela przekazana przez MF- Dane do analizy regulacji wynagrodzeń/uposażeń w jednostkach KAS w 2017r.),

d) przenoszenia byłych pracowników UKS do urzędów skarbowych.

Na spotkaniu obecny był wprawdzie reprezentujący MF mecenas, ale jego odpowiedzi dotyczące punktu a nie wniosły nic nowego. Powiedział on, że są wyroki zarówno korzystne dla MF jak i niekorzystne, że jest to przedmiotem analizy. Jeżeli chodzi o przenoszenie byłych pracowników UKS do urzędów skarbowych, to takich planów nie ma.

Mamy nadzieję, że na kolejnym spotkaniu, które planowane jest na 5 kwietna br. obecna będzie kompetentna do udzielenia konkretnych odpowiedzi osoba.

 

Joanna Tymiańska