Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych pragnie podziękować wszystkim, którzy zadeklarowali udział w manifestacji planowanej na dzień 23.11.2018 r. pod Ministerstwem Finansów oraz zaangażowali się w jej jak najlepsze przygotowanie. Widmo manifestacji przyspieszyło podjęcie przez Ministerstwo Finansów radykalnych działań w zakresie poprawy sytuacji materialnej pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniu 21.11.2018 r. wszystkie organizacje związkowe zaproszone zostały do Ministerstwa Finansów w celu omówienia problemów i wniosków przedstawianych przez stronę społeczną oraz przedstawienia założeń Programu Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2020 – 2022.  

W trakcie spotkania Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt porozumienia dotyczącego w szczególności realizacji postulatów o charakterze płacowym. Jednocześnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś poinformował, że Zarządzeniem nr 34 z dnia 20.11.2018 r. powołał Zespół do opracowania Programu Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej. W następstwie głosów w dyskusji, w szczególności postulatów Przewodniczącej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych Teresy Raczyńskiej – Wiśniewskiej, zapisy porozumienia ulegały zmianie, ponadto Minister Banaś zapowiedział zmianę treści ww. Zarządzenia poprzez włączenie do jego prac strony związkowej. Porozumienie w ostatecznym kształcie podpisane zostało niemal przez wszystkie obecne na spotkaniu organizacje związkowe i weszło w życie z dniem podpisania.  

Fakt podpisania porozumienia został skonsultowany ze wszystkimi członkami Zarządu i większością głosów podjęto decyzję o jego podpisaniu.

W trakcie spotkania Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych wielokrotnie podkreślała bezwzględną konieczność udziału w dialogu z Ministerstwem Finansów wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymaliśmy zapewnienie, że postulat ten zostanie zrealizowany – Minister Marian Banaś zobowiązał się do regularnych spotkań z organizacjami związkowymi. 

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych zdaje sobie sprawę, że zapisy porozumienia nie mogą być uznane przez wszystkich za w pełni satysfakcjonujące. Należy jednak podkreślić, że ten wypracowany kompromis stanowi punkt wyjścia do dalszych prac w zakresie poprawy sytuacji materialnej, kadrowej i logistycznej Krajowej Administracji Skarbowej poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu opracowującego Program Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2020 – 2022.  

Federację reprezentowali:

1/ Teresa Raczyńska-Wiśniewska

2/ Joanna Tymiańska

3/ Michał Pietras

 

Treść porozumienia:

>>pismo str. 1<<

>>pismo str. 2<<

>>pismo str. 3<<

>>pismo str. 4<<