Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Prosimy o przesyłanie uwag do ww. projektu w terminie do 10 marca 2019r. na adresy mailowe opiekunów lub wybranego członka Zarządu FZZPS. Adresy e-mail znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT

>>projekt ustawy<<

>>uzasadnienie<<

>>opiniowanie<<

>>ocena skutków regulacji<<

 

Zarząd Federacji informuje iż pomimo dwukrotnego wystąpienia o przekazanie protokołu ze spotkania w Ministerstwie Finansów w dniu 21 listopada 2018r. nie otrzymaliśmy takiego protokołu.

Otrzymaliśmy jedynie notatkę sporządzoną w dniu 03 grudnia 2018r. Sprawa zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Modernizacji KAS

Teresa Raczyńska-Wiśniewska

Zarząd Federacji dziękuje organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w wypracowaniu i przygotowaniu stanowiska w sprawie podziału kwoty 655 zł zapisanej w Porozumieniu zawartym w dniu 21 listopada 2018 r. dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy KAS w 2019 roku.

Zapewniamy, że przedstawione w piśmie z dnia 15 grudnia 2018 r. stanowisko będzie reprezentowane przez przedstawicieli Zarządu Federacji na spotkaniu, które odbędzie się 21 grudnia 2018 r.

Podpisane Porozumienie w swoich założeniach nie obejmowało wzrostu kwoty bazowej w 2019 roku.