Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej.

W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

 >>zarządzenie nr 9 KPRM<<

Add a comment

Zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie dla Edyty Wiśniowskiej, która jest pracownikiem Urzędu Skarbowego w Chrzanowie. Niewielkim wsparciem każdego z nas pozwolimy Edycie wrócić do zdrowia.

Jeżeli możecie pomóc prosimy o wpłaty do Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Wpłaty można dokonać na utworzone specjalnie subkonto nr 75 1240 1183 1111 0010 6410 8314 z dopiskiem: "Dla Edyty Wiśniowskiej".

Można również przekazać 1% swojego podatku na Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać KRS: 0000039541.
W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy wyraźnie wpisać: 195 Edyta Wiśniowska.

Przekazujemy również list skierowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie do wszystkich ludzi dobrej woli. 
>>treść listu<<

Add a comment